Top Management Presence

Den nya kravstandarden från ISO för 9001 och 14001 lägger stor vikt på högsta ledningens engagemang för frågor som rör ledningssystemet. Som externrevisor möter jag ofta medarbetare och mellanchefer som vittnar om högsta ledningens bristande engagemang för deras ledningssystem. Med mina erfarenheter från att bygga ledningssystem vet jag att detta kan vara en utmaning och måste hanteras. Nyckeln till framgång är naturligtvis att prata med ledningen på ledningens språk och ge ledningen det stöd de behöver.

Alla höga chefer engagerar sig i övergripande frågor. Strategiska val görs av högsta ledningen. Genomförandet av förändringar skall drivas av ledningen, som ställer krav på verksamheten, fördelar ansvar och följer upp resultat. Detta är inget konstigt.

Förändringar av strategin innebär ofta att företag behöver arbeta annorlunda. Verksamhetens processer behöver ses över, ansvarsfördelning justeras, beslutsmöten omformas, nyckeltal etableras och mål förnyas. Kring dessa verksamhetsfrågor finns ett aktivt engagemang från en insiktsfull högsta ledning. Dessa förstår att alla sådana delar av verksamhetens struktur behöver vara väl fungerande och samverka effektivt, som i ett välsmort klockverk, för att generera goda resultat. Processer, organisation och styrning är delar av ett system som skall fungera som en helhet, ett system för verksamheten. Ett verksamhetssystem.

Vi kan tillsammans med högsta ledningen vara överens om att rätt verksamhetssystem realiserar företagets strategier. Därmed kan vi också vara överens om att högsta ledningen skall utarbeta strategin, ställa krav mot verksamhetssystemet, fördela ansvar för olika delar av verksamhetssystemet och följa upp resultaten.

Så långt är väl allt väl. Inget konstigt alls. Så vart vill jag då komma med detta resonemang? Jo, vi som gillar ISO’s ledningssystem kan inte prata ISO språk med högsta ledningen för då tappar vi deras engagemang. Alltså ”Högsta ledningen, strategi, ledningssystem – En skall bort”; Ledningssystem.

Däremot kan vi hämta mycket stöd av de nya ISO standarderna 9001:2015 och 14001:2015. Men prata strategi och verksamhetssystem tillsammans med ledningen så upptäcker du vilket engagemang det finns för att bygga ett verksamhetssystem som ger goda resultat för organisationen.